روتیتر: در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمان بورس؛

بر اساس ابلاغیه مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، ساختار کلی تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی» مطرح و مورد موافقت و تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. با توجه به سهامی بودن صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی و گزارش روزانه NAV و ترکیب داریی این صندوق‌ها، شفافیت رکن اصلی دارایی متقاضیان خواهد بود. همچنین با تاسیس این صندوق‌ها منابع پایدار و مستمر به بازار سرمایه وارد خواهد شد.

 

به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، علی اکبر ایرانشاهی رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در ابلاغیه‌ای به «نهادهای مالی واجد شرایط تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، «ساختار کلی صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی» را ابلاغ کرد.

متن کامل ابلاغیه به شرح زیر است:

بند شماره ۱، هشتصد و هفتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس مورخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۲، با موضوع ساختار صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و کلیات ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور با شرایط زیر به تصویب رسید:

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بندهای ۱۹ و ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی محسوب شده و مطابق اساسنامه و امیدنامه نمونه و شرایط ذیل تأسیس شده و فعالیت می کند:

۱. حداقل سرمایه صندوق ۵۰۰۰ میلیارد ریال و حداقل تعداد سرمایه‌گذار ۵۰۰ شخص است؛

۲. حداقل ارزش مجموع واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱۰۰ میلیارد ریال است؛

۳. سرمایه ثبت شده مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی یا شخص حقوقی که مدیر صندوق مذکور تحت کنترل وی است، باید حداقل ۱٫۰۰۰ میلیارد ریال باشد؛

۴. ساختار صندوق مبتنی بر صدور و ابطال است؛

۵. صندوق از نظر ترکیب دارایی، در سهام، در سهام با ویژگی شاخصی یا «صندوق در صندوق» سهامی است؛

۶. مدیر صندوق باید بر اساس شرایط زیر سابقه تصدی سمت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری در سهام را داشته باشد:

۶-۱. حداقل سه سال از تأسیس صندوق گذشته باشد؛ رعایت این بند در صورتی که مدیر صندوق بر اساس استانداردهای حسابداری شخص تحت کنترل کارفرما باشد، منوط به عدم جذب کارفرمای جدید در طول فعالیت صندوق تا سقف مدت مقرر در این بند الزام آور نیست؛

۶-۲. ارزش دارایی‌های صندوق در بیش از ۷۰ درصد روزهای سه سال منتهی به درخواست بیش از ۱٫۰۰۰ میلیارد ریال باشد؛

۶-۳. عملکرد مدیر صندوق در جمع آوری منابع و کسب بازدهی قابل قبول بوده باشد؛

۷. صندوق دارای سه نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی به شرح زیر است:

۷-۱. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول: واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما به نام کارفرما و با پرداخت معادل یا درصدی از مبلغ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم صادر می‌شود؛

۷-۲. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم: واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما به نام نیروی کار صادر می‌شود؛

۷.۳- واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع سوم: واحدهایی است که سایر سرمایه‌گذاران وفق رویه پذیره‌نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه، صندوق در زمان پذیره‌نویسی و یا در زمان فعالیت صندوق می‌توانند اقدام به خرید آن کنند؛

۸. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول و دوم در هر زمان صرفاً بر اساس درخواست کارفرما قابلیت ابطال دارد. منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نوع اول در مواردی از قبیل بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی، به نیروی کار و در زمان فوت نیروی کار به ورثه وی و در زمان اتمام همکاری مطابق رویه توافقات نیروی کار و کارفرما موضوع بند ۱۵ این مقرره به کارفرما یا تمام یا بخشی از آن به نیروی کار تعلق می‌گیرد. منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم در مواردی از قبیل بازنشستگی از کارافتادگی کلی حین یا اتمام همکاری به نیروی کار و در زمان فوت به ورثه وی تعلق می‌گیرد؛

۹. ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ۱۰,۰۰۰ ریال است. تتمه مبلغ مربوط به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نوع اول و دوم به حساب سرمایه‌گذار عودت داده نمی‌شود و هر زمان که تتمه مبالغ به یک واحد سرمایه‌گذاری رسید واحد سرمایه‌گذاری صادر خواهد شد؛

۱۰. با تصویب مجمع صندوق و تأیید سازمان، صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حسب مورد در مقطع ورود کارفرمای جدید یا خروج کارفرمای قبلی امکان پذیر است؛

۱۱. درصد مالکیت مدیر صندوق در واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق از شرایط تعیین شده در ماده ۱۳ دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری مستثنی است؛

۱۲. به منظور پوشش ریسک نقدشوندگی صندوق در زمان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ضریب نقدینگی صندوق بر اساس احتمال فوت، از کارافتادگی کلی نیروی کار با لحاظ سن وی و همچنین احتمال خروج نیروی کار، مطابق شیوه مقرر در امیدنامه محاسبه شده و مطابق آن صندوق همواره باید درصد مذکور از منابع خود را در قالب اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه گذاری کند این ضریب باید در پایان هر سال محاسبه شود؛

۱۳. مدیر صندوق صرفاً بر اساس درخواست‌های صدور و ابطال ارسال شده توسط کارفرما برای واحدهای سرمایه‌گذاری نوع اول و دوم اقدام می‌کند؛

۱۴. در هر صندوق یک یا چند کارفرما می‌تواند مشارکت داشته باشد؛

۱۵. در خصوص روابط بین کارفرما و نیروی کار باید رویه توافقات تدوین شود که رویه مذکور باید به تائید مدیر صندوق رسیده و به سازمان ارسال و نزد سازمان نگهداری می‌شود و حداقل شامل موارد زیر باشد:

۱۵-۱. سهم نیروی کار و کارفرما جهت صدور واحدهای سرمایه گذاری نوع اول و دوم؛

۱۵-۲. نحوه تخصیص منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نوع اول در زمان اتمام همکاری

۱۵-۳. نحوه تخصیص منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری نوع اول و دوم در حین همکاری؛

۱۵-۴. اظهار کارفرما مبنی بر رعایت قوانین و مقررات مرتبط و رویه ثبت شده نزد سازمان در خصوص موارد مرتبط با رابطه همکاری از قبیل از کارافتادگی، کلی بازنشستگی اتمام همکاری و فوت در ارائه درخواستهای ابطال واحدهای سرمایه گذاری نوع اول و دوم؛

۱۵-۵. تعیین مرجع تفسیر رویه توافقات نیروی کار و کارفرما در صورت وجود ابهام؛

۱۶. مسئولیت اجرای کامل رویه موضوع بند ۱۵ این مقرره با کارفرما است و در صورت نقض آن، مسئولیتی بر عهده مدیر صندوق نیست؛

متقاضیان محترم در صورت تمایل به تأسیس در صورت احراز شرایط می‌توانند نسبت به دریافت فرم‌های مربوط از طریق تارنمای این سازمان اقدام و پس از تکمیل درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات و چک لیست مربوطه به این سازمان ارسال نمایند. مراتب جهت بهره برداری ابلاغ می‌گردد.

 

مراسم جشنی به مناسبت میلاد پر برکت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا با حضور مدیرعامل موسسه اعتباری ملل،مدیرعامل وهیئت مدیره وکارکنان شرکت فام برگزارشد.

 

به گزارش اقتصادرسا ؛در این مراسم مدیرعامل موسسه اعتباری ملل ضمن تبریک ولادت علی بن موسی الرضا (ع) و دهه کرامت گفت : حضرت رضا (ع) ولی نعمت ما هستند و کمک و یاری حضرت در تمام مراحل این مجموعه مشهود و معلوم بوده و قطعا بدون حسن نظر حضرت محال بود به این جایگاه برسیم.

وی در ادامه ضمن تشکر از همکاران به واسطه ارائه خدمات ارزنده به هموطنان عزیزمان ، فعالیت انها را بسیار ارزشمند دانستند و افزود جهان امروز جهان پیشرفت تکنولوژی است که بسیار شتابان به پیش می رودمحصولات جدیدی به صورت روزانه رونمایی و اختراع می‌شوند. با توسعه فناوری سفرهای شهری کم و میزان آلاینده ها نیز کاسته می‌شود این عمل باعث کاهش هدررفت انرژی خواهد شد و مردم از این عمل بهره های زیادی خواهند برد.

او با ذکر حدیثی از امام موسی کاظم(ع) که فرمودند "از فرصت ها استفاده کنید" اظهار داشت ما نیز باید از عمر خود به درستی استفاده کنیم و به مردم عزیز بهترین خدمات را ارائه نماییم. همانطوری که امام رضا (ع) نیز می فرمایند: اگر شما کاری کنید که یک نفر را خوشحال و مسرور شود خداوند برای شما حسنه می نویسد و عذاب را از آن فرد دور می‌کند شما نیز باید با کار خود دیگران را شاد کنید و اگر از مشکلات مردم دردی را دوا کنید و اشتغال را توسعه دهید خداوند قطعاً اجر فراوانی به عمل شما خواهد داد.

ایشان امید را باعث حرکت دانست و گفت ناامید نباشید چرا که ناامیدی کار شیطان است و بشر با امید پیشرفت می کند .

مدیر عامل موسسه در ادامه افزود :به گونه ای عمل کنید که خدمات موسسه به صورت روان و ساده در دسترس همگان باشد و مردم کمتر به شعب مراجعه کنند و خدمات خود را با تکنولوژی و خدمات اینترنتی دریافت کنند .

وی در پایان گفت :هنوز فضا برای کار زیاد هست و می توانیم موسسه را به جایگاه بهتری درنظام بانکی برسانیم موسسه دست شما کارکنان صدیق ،کوشا و متعهد امانت است و باید این امانت را به آیندگان بسپاریم از این امانت به خوبی پرستاری کنید

روتیتر: در هفتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری انجام شد؛

در هفتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در مهار تورم و رشد تولید که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین وزارتخانه‌ها، مدیران و مسئولان شرکتهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی در روز یکشنبه ۷ خرداد ماه در سالن همایش های بین الملل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد،که با توجه به فعالیتهای شایسته و اقدامات موثر موسسه در بهبود فضای کسب و کاروافزایش سطح رضایتمندی مشتریان تندیس و لوح تقدیر به موسسه اعتباری ملل اعطا گردید.

 

 

 به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: در هفتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در مهار تورم و رشد تولید که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین وزارتخانه‌ها، مدیران و مسئولان شرکتهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی در روز یکشنبه ۷ خرداد ماه در سالن همایش های بین الملل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد،که با توجه به فعالیتهای شایسته و اقدامات موثر موسسه در بهبود فضای کسب و کاروافزایش سطح رضایتمندی مشتریان تندیس و لوح تقدیر به موسسه اعتباری ملل اعطا گردید

 شورای سیاستگذاری اجلاس با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور خارجه، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری، اطلاعات، راه و شهرسازی، امور اقتصادی، ورزش و جوانان، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کنفدراسیون صنعت ایران، دانشگاه شهید بهشتی، علم و صنعت، فرهنگیان، سازمان مدیریت صنعتی نسبت به برگزاری این همایش اقدام نمودند

 بر اساس این گزارش در لوح سپاس خطاب به مدیرعامل موسسه اعتباری ملل آمده است " در دنیای امروز مدیران خلاق و تلاشگر ره پویان راه سخت و پرپیچ و خم پیشرفت در جوامع در حال توسعه به شمار می آیند. با توجه به این مهم مسلم است که کشورهای در حال توسعه موفقیت خود را مرهون زحمات این مدیران کوشا و ساعی خود می باشند.

 اینک با توجه به فعالیت‌های شایسته و ستودنی شما که هر روز گام های موثری در جهت بهبود فضای کسب و کار، ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و اعتلای میهن عزیزمان ایران اسلامی برداشته اید، بر ماست تا با تقدیر در خور توجه در هفتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در مهار تورم و رشد تولید، شما را در این مسیر سخت و پر مشقت همراهی نمائیم.

 موفقیت روز افزون حضرتعالی را در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم و امیدواریم که به فرموده مولای متقیان با کار نیک پاداش نیک درو نمائید."

دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه با صدور پیامی سی و چهارمین سالروز ارتحال معمار کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) را تسلیت گفت.

 

به گزارش اقتصادرسا؛ متن پیام بدین شرح است :

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سی و چهارمین سالگرد ارتحال جانسوز و ملکوتی معمار کبیر انقلاب و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و شصتمین سال گشت قیام خونین پانزدهم خرداد ماه که مقدمه پیروزی نهضت اسلامی و فروپاشی نظام منفور شاهنشاهی و پدیدار شدن تحولات شگرف جهانی گردید، را گرامی داشته و به روح تابناک امام بت شکن و احیاگر اسلام ناب محمدی(ص) در عصر جاهلیت مدرن - که استقلال کشور و آزادی ایران و ایرانی از یوغ رژیم منحوس و وابسته پهلوی را با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی رقم زد - درود می فرستیم.
با گذشت ۳۴ سال از عروج آسمانی آن رهبر الهی و زعامت خلف صالح و جانشین شایسته، بصیر و ژرف اندیش ایشان مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، انقلاب و نظام اسلامی به رغم تمامی توطئه ها و فتنه آفرینی های اردوگاه سلطه و صهیونیسم و همراهان منطقه ای آن، از جنگ تمام‌عیار رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی و نرم تا تحریم و جنگ اقتصادی و ترور و آشوب گری خیابانی و تهدیدهای نظامی و عملیات روانی بی‌وقفه و پیوسته، با اتکال به خداوند متعال و راهبری حکیمانه ولی فقیه زمان و تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های ملی و بومی و راهبرد های هوشمندانه و قدرتمند توانسته است توانمندی ها و دامنه نفوذ راهبردی خود را توسعه بخشد و قدرت تأثیر عملیات گفتمانی ایران اسلامی و انقلابی برای بازیگری مثبت و تعیین کننده در عرصه بین المللی و سنگرهای کلیدی جهان را به واقعیتی ملموس و غیرقابل انکار تبدیل نماید.
اینک خدای بزرگ را شاکریم پس از ارتحال رهبر عزیز و جاودانه، منظومه اقتدار و عظمت و بلندای عزت و رفعت میهن اسلامی با عبور سرافرازانه از گردنه های سخت و ماجراهای سهمگین، بالنده تر و پر فروغ تر از همیشه، پشتوانه بنای «تمدن نوین اسلامی» و فراهم سازی مقدمات «ظهور» شده است.
با گرامیداشت نام، یاد، خاطره و آرمانهای همیشه زنده امام خمینی(ره) و تأکید بر اهمیت بازشناسی شخصیت گران سنگ و ذوابعاد آن حضرت برای نسل های جوان امروز و فردای جامعه اسلامی، به ملت عظیم الشأن ایران اطمینان می دهیم «خانواده بزرگ بانک سپه» در راستای عمل به وصایا و توصیه های جاودانه امام راحل و منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) از هیچ تلاشی برای پیش برندگی اهداف انقلاب اسلامی و هدف‌گذاری‌های نظام بانکی کشور به ویژه در عرصه دستیابی به بانکداری اسلامی و در تراز انقلاب دریغ نخواهد کرد.

آیت اله ابراهیمی
مدیرعامل بانک سپه

 

روتیتر: در دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی با رئیس صندوق بین‌المللی پول:

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان با خانم کریستالینا جورجیِوا ( Kristalina Georgieva ) رئیس صندوق بین‌المللی پول در محل این صندوق در واشنگتن دیدار و بر افزایش تعاملات با این نهاد مالی بین‌المللی با رعایت منافع ملی بالاخص در شرایط تحریم‌های غیرقانونی آمریکا تاکید کرد.به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این دیدار برخی از معاونین و مدیران ارشد صندوق بین‌المللی پول از جمله جهاد آزئور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق حضور داشتند.

خانم کریستالینا جورجیِوا در این نشست که بعد از چند دهه اولین نشست رسمی صندوق بین‌المللی پول با ریاست‌کل بانک مرکزی ج.ا. ایران بود ضمن تبریک بابت انتصاب دکتر فرزین از ملاقات با ایشان ابراز خشنودی نموده و از تلاشهای ایران به عنوان ریاست کرسی جمهوری اسلامی ایران در صندوق شامل کشورهای پاکستان، مراکش، الجزایر، تونس،‌ لیبی، غنا و افغانستان در حمایت از اعضا تشکر کرد.

وی همچنین تاکید کرد: این نشست شروع مجدد از سرگیری تعاملات بانک مرکزی ج.ا.ا با صندوق بین‌المللی پول میباشد و می‌تواند به ارائه تصویری مثبت از اقتصاد ایران بیانجامد.

دکتر فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ایران نیز در این دیدار ضمن اشاره به جلسات سازنده با آقای جیهاد آزور مدیر بخش خاورمیانه صندوق، از تقویت ارتباطات با این نهاد پس از یک دوره توقف، ابراز خشنودی کرد و اظهار داشت: در خصوص موضوع مشاوره ماده ۴ صندوق و تهیه گزارشی از وضعیت اقتصادی و کارآمدی سیاستهای پولی و مالی کشور، پس از انجام هماهنگی‌های داخلی به اطلاع مقامات صندوق رسانده خواهد شد. همچنین درخصوص ارایه داده‌های اقتصادی به صندوق به منظور تکمیل گزارش ماده ۴ نیز این اطلاعات به طور منظم توسط بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود ولی درخصوص برخی از اطلاعات اقتصادی به دلیل تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، طبقه‌بندی محرمانه وجود دارد که قابل دسترس نخواهد بود.
 

1

وی در ادامه به درخواست تامین مالی سریع ایران در دوران کرونا از صندوق که توسط دولت وقت مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: با وجود عدم پذیرش این درخواست از سوی صندوق بین‌المللی پول و درحالی‌ که این مهم، در اختیار عموم کشورهای متقاضی قرار گرفته بود، ایران توانست همزمان با تعاملات خارجی و اتکا به ساخت واکسن در داخل، با این ضایعه به خوبی مقابله کرده و واکسیناسیون عمومی در ایران را انجام دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: در سال 1401 با اعمال سیاست های پولی، اعتباری و ارزی موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش 9 واحد درصدی نسبت به سال 1400 به محدوده 30 درصدی رسید.

دکتر فرزین ابراز امیدواری کرد که با تداوم برنامه‌های اصلاح سیاست‌ها تثبیت اقتصادی، کاهش قابل توجه تورم و قرار گرفتن در کانال 30 درصد در سال جاری تحقق یابد.

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان همچنین در ادامه به سیاست‌های موفق ایران در خصوص بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری به حدود 9 درصد اشاره کردند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اهداف صندوق بین‌المللی پول از جمله ارتقای میزان همکاری مالی،‌ کمک به رشد اقتصادی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشورهایی که خواستار تنظیم تراز پرداخت‌هایشان هستند به افزایش تعاملات با این نهاد مالی بین‌المللی با رعایت منافع ملی بالاخص در شرایط تحریم‌های غیرقانونی تاکید کرد.

روتیتر: همزمان با ولادت مبارک حضرت امام رضا (علیه السلام)؛

به منظور گسترش شبکه شعب برای خدمت رسانی و ارزش‌آفرینی هر چه بیشتر برای مشتریان و عموم شهروندان عزیز، شعبه ایثارگران شمالی (کد۰۳۳۷) بانک آینده مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

 

به گزارش اقتصادرسا ؛به منظور گسترش شبکه شعب برای خدمت رسانی و ارزش‌آفرینی هر چه بیشتر برای مشتریان و عموم شهروندان عزیز، شعبه ایثارگران شمالی (کد۰۳۳۷) بانک آینده مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
 روز چهارشنبه ۱۰ خردادماه امسال و هم زمان با ولادت مبارک حضرت امام رضا (علیه السلام) با حضور جمعی از معاونان و مدیران بانک، کسبه و معتمدین محلی این شعبه برای ارائه و عرضه مجموعه کاملی از آخرین خدمات و محصولات بانک آینده افتتاح شد.
بانک آینده با سبد خدمات منحصر به فرد ریالی، ارزی، الکترونیکی، شرکتی و تجاری گسترده خود با افتخار پاسخ‌گوی نیازهای پولی، مالی و بانکی عموم هموطنان و مشتریان حقیقی و حقوقی در سراسر کشور عزیزمان ایران است.
شعبه ایثارگران شمالی بانک آینده در سعادت آباد، خیابان ایثارگران شمالی، نبش ایثار ۳، پلاک ۱۳ آماده ارائه تمامی خدمات و محصولات بانکی به عموم مشتریان و شهروندان عزیز است.
 تمامی شایان ذکر است، این شعبه جدید، جایگزین شعبه سابق فرجام (کد۰۳۳۷) شده است.

بانک آینده در راستای تکریم جامعه علمی کشور به اعضای هیأت‌علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، وام قرض‌الحسنه اعطا می‌نماید.

 

به گزارش اقتصادرسا ؛بانک آینده در راستای تکریم جامعه علمی کشور به اعضای هیأت‌علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، وام قرض‌الحسنه اعطا می‌نماید.
بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده بین بانک آینده و دانشگاه آزاد اسلامی، وام قرض‌الحسنه تا سقف مبلغ 1,000,000,000 (یک‌میلیارد) ریال و با بازپرداخت حداکثر 36 ماهه به معرفی‌شدگان از سوی واحدهای دانشگاه آزاد اختصاص خواهد یافت. کارمزد سالیانه این وام معادل 4 درصد است.
شایان ذکر است؛ ثبت درخواست وام برای کارکنان دانشگاه از طریق سامانه «سمتا» (https://samta.ba24.ir) صورت می‌گیرد و پرداخت تسهیلات به کارکنان معرفی‌شده تنها در شعبه افتتاح‌کننده حساب همان واحد دانشگاهی انجام می‌شود.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به شعب بانک آینده در سراسر کشور مراجعه یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک آینده به شماره 27663200-021 تماس بگیرند.

روتیتر: با افزایش ۴۴ درصدی خرید گندم از کشاورزان نسبت به سال گذشته

با افزایش ۴۴ و نیم درصدی خرید گندم از کشاورزان نسبت به سال گذشته، خرید تضمینی این محصول راهبردی با ۹۵۰ هزار تُن رشد نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل، از مرز ۳ میلیون تُن گذشت.

 


به گزارش اقتصادرسا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدأ)؛ در حال حاضر، خرید گندم از کشاورزان در ۶ استان از ۱۰۰ هزار تُن فراتر رفته است که به ترتیب استان‌های خوزستان با خرید یک میلیون و ۶۷۵  هزار تُن، فارس با خرید ۳۷۵ هزار تُن، ایلام با خرید ۲۳۳ هزار تُن، کرمان با خرید ۲۲۰ هزار تُن، گلستان با خرید ۲۰۰ هزار تُن و بوشهر با خرید ۱۲۳ هزار تُن در رتبه‌های اول تا ششم قرار دارند.
 بر اساس این گزارش، تاکنون بیش از ۵۴ درصد از کل خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان خوزستان، بیش از ۳۳ درصد از کشاورزان ۴ استان فارس، ایلام، کرمان و گلستان و ۱۳ درصد نیز از کشاورزان سایر استان‌ها انجام شده است.
 این گزارش می‌افزاید، در استان‌های بوشهر با رشد ۴۶۹ درصدی خرید (حدود ۶ برابر)، کهگیلویه و بویراحمد با رشد ۱۴۲ درصدی خرید (حدود ۲ و نیم برابر)، گلستان با رشد ۱۱۵ درصدی خرید (بیش از ۲ برابر)، کرمانشاه با رشد ۱۰۲ درصدی خرید (بیش از ۲ برابر) و سیستان و بلوچستان با رشد ۱۰۰ درصدی خرید (۲ برابر)، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش خرید داشته‌اند.
 گفتنی است، تا نهم خرداد سال گذشته، ۲ میلیون و ۱۳۶ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود که این میزان با ۹۵۰ هزار تن افزایش تا صبح امروز به ۳ میلیون و ۸۶ هزار تن افزایش یافته است.

 با حکم مدیر عامل بانک توسعه تعاون ،علیرضا اکبری به عنوان سرپرست مدیریت شعب بانک توسعه تعاون مازندران منصوب شد.

 به گزارش اقتصادرسا ؛سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در مراسم تکریم مدیر پیشین و سرپرست جدید استان مازندران اظهار داشت: مدیر استان این قابلیت را دارد تا در شکوفایی استعدادها و توانمندسازی مجموعه کارکنان استان مهمترین نقش را ایفا نماید.

وی افزود: مدیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی بانک در استان ضمن تکریم کارکنان و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان، نقش راهبری و هدایت مجموعه در مسیر صحیح خدمت رسانی را بر عهده دارد.

فتاحی تصریح نمود: تعامل ارزنده با تعاونگران و تولید کنندگان استان و ارتباط حسنه با تشکل ها و اتحادیه های تعاونی در استان می تواند سهم بانک را در حمایت از تعاونی ها در نظام بانکی ارتقا دهد و موجب شود بانک در دستیابی به چشم انداز ترسیم شده به عنوان بانک برتر کشور در حوزه ارائه خدمات دیجیتال به تعاونی ها و sme ها موفق تر باشد.

این مقام بانکی تاکید کرد: استان مازندران در دوره اخیر مدیریتی اقدامات مناسبی در سطح فعالیت و همچنین ارتقای شاخص های عملکردی و توسعه زیرساخت ها داشته است و با توجه به تحقق مناسب اهداف ابلاغی، درجه استان نیز ارتقا یافته است.

فتاحی گفت: حضور احمدی در جایگاه جدید به عنوان سرپرست مدیریت شعب استان خراسان رضوی نیز می تواند موجب ارائه خدمات ارزنده و رقم خوردن کارنامه ای مناسب در این استان در دوره پیش رو باشد و همزمانی این انتصاب با ایام دهه کرامت نیز بسیار مبارک و فرخنده است.

صیاد رحمانپور مدیر امور استانها و شعب بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان مازندران به ارتقای درجه دست یافته و هم درجه استانهای بزرگ شده و این در حالی است که سهم مازندران از شبکه پولی و بانکی کشور کمتر از استانهای بزرگ بوده و این ارتقای درجه نشانه تلاش مضاعف همکاران این بانک برای دستیابی به شاخص های مناسب عملکردی است.

وی افزود: علیرضا اکبری سرپرست جدید مدیریت شعب استان مازندران از مدیران با تجربه و توانمند بانک در سطح استانی و ستاد بوده است و این قابلیت را دارد تا در تداوم نقش سازنده استان در حمایت از تعاونگران و کارآفرینان موفق باشد.

فتاحی ادامه داد: رئوف احمدی مدیر پیشین استان مازندران ازمدیران خوشنام و تاثیر گذار بوده و کارنامه مدیریتی وی در استانهای البرز، قزوین و گیلان و شعبه آمل نیز نشان می دهد نقشی سازنده در راهبری عملیات بانکی و تکمیل زیرساخت ها داشته است.

در این جلسه که با حضور محمد ذوالفقاری معاون مدیر عامل در امور مالی و پشتیبانی، شهرام بخشا معاون مدیر عامل در امور برنامه ریزی و فناوری اطلاعات،سید حسن حسینی مطلق سرپرست دفتر مرکزی حراست، رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی، همت عنایتی مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران، روح الله شاهسون رییس اداره کل رفاه کارکنان، علی یکتا مدیر امورفناوری اطلاعات، مصیب کرمی مدیر امور بین الملل، سید علی میرفخرایی رییس اداره کل روابط عمومی، جورابلو رییس اداره کل خارجه و رجبی معاون اداره کل راهبری و هماهنگی استانها و شعب و همچنین معاونین استان و روسای شعب مازندران برگزار شد از خدمات ارزنده رئوف احمدی مدیر پیشین تجلیل به عمل آمد و حکم انتصاب اکبری به عنوان سرپرست جدید استان تقدیم شد.

اولین رویداد سالانه آپ با حضور جمعی از مدیران آسان پرداخت پرشین، شرکت گسترش فناوری های نوین ، مدیران بانک کشاورزی و جمعی از اصحاب رسانه با ارایه گزارشی از عملکرد این شرکت و رونمایی از چند محصول جدید در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد.

 

به گزارش اقتصادرسا، آپ در مراسم سالیانه خود از محصولات جدیدی رونمایی کرد و وعده ارائه  سری جدید محصول در آینده نزدیک را داد. در این مراسم از سرویس‌های آسان بیمه، پزشک هوشمند‌ و همچنین آپ کارت رونمایی شد. همچنین از طراحی جدید اپلیکیشن آپ رونمایی شد.

حامد منصوری، بنیان‌گذار آپ، در این مراسم سالیانه اعلام کرد: از شش میلیون کاربر فعال در روز، ده میلیون تراکنش در روز و ۲۱ میلیون کاربر فعال در ماه صحبت می‌کنیم؛ این آمار یعنی اعتماد مردم به آپ. در این اعتماد هر محصولی که کاشته شود، به‌احتمال‌زیاد میوه خواهد داد.

مهدی شهیدی، عضو هئیت‌مدیره آپ نیز از عرضه چند محصول جدید خبر داد. به گفته شهیدی، سرویس مکالمه صوتی و تصویری ظرف یکی‌دو ماه دیگر در آپ ارائه خواهد شد. مدیران این شرکت همچنین از راه‌اندازی سرویس VOD این پلتفرم نیز خبر دادند و گفتند این سرویس در سال جدید ایجاد خواهد شد.

در ادامه این مراسم آرمان فرج زاده، مدیر ارشد اجرایی آپ گفت: ۷۰درصد سهم بازار پرداخت کشور در اختیار آسان پرداخت است.

وی عنوان کرد: تعداد کاربر فعال ماهانه آپ به حدود ۲۲میلیون کاربر و تعداد کل کاربران آپ به ۶۲ میلیون کاربر رسیده است. همچنین در سال 1401 بالاترین تعداد تراکنش در روز با 9 میلیون و پانصد هزار تراکنش و ارائه به ۶ میلیون کاربر توسط آپ صورت گرفت.

وی در ادامه به تعداد 37 میلیون نصب فعال سوپراپلیکیشن آپ اشاره کرد و گفت: تعداد نصب فعال سوپراپلیکیشن آپ به ۳۷ میلیون نصب رسیده که ازین تعداد، ۳۲میلیون مخصوص اندروید و ۵ میلیون ios بوده است.

طبق گفته فرج زاده، سرویس کارت به کارت آپ به عنوان پرتراکنش ترین سرویس محسوب شده و ۳۵ درصد از سهم کارت به کارت کشور از طریق آپ صورت گرفته است.

وی در پایان عنوان کرد: پررشدترین سرویس را با سرویس بیمه داشتیم بطوریکه در ۸ ماه گذشته رشد ۵۰ درصدی را داشته است.

در این مراسم از پلتفرم جدید آپ کارت رونمایی شد. طبق گفته مدیران آپ، آپ کارت این امکان را به کاربران اپلیکیشن آپ می‌دهد که علاوه بر اتصال به کیف پول الکترونیک خود، از کارت فیزیکی نیز برای انجام تراکنش های خرید خود در بسترهای مختلف از جمله دستگاه های کارتخوان استفاده کنند.

سرویس بازگشت وجه با قابلیت استفاده از تمامی کارتخوان های کشور، از ابتدا بر روی تمامی آپ کارت ها فعال خواهد بود. استفاده از قابلیت خرید اعتباری از دیگر امکانات ارایه شده توسط این محصول جدید آپ است. عرضه عمومی آپ کارت برای تمامی کاربران از تیرماه سال جاری اتفاق خواهد افتاد.
 

در ادامه این مراسم سعید صولت، مدیر سرویس آسان‌بیمه نیز از سرویس اقساطی آسان‌بیمه صحبت کرد و گفت: ما با آسان‌بیمه می‌خواهیم روی گسترش خدمات بیمه‌ای و خرید اقساطی متمرکز شویم و اینشورتک برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همچنین حمید دولتی بنیان‌گذار حال سرویس سلامت دیجیتال آپ هم به معرفی پزشک هوشمند در این پلتفرم پرداخت و گفت: تشخیص آنلاین بیماری با هوش مصنوعی و ارائه تسهیلات تا سقف صد میلیون تومان از خدمات جدید ما در پزشک هوشمند است.

 

 

بر اساس آخرین ابلاغیه مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، انعقاد قرارداد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با سایر اشخاص به منظور خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت و پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع قرارداد به عنوان هزینه بازارگردانی امکان‌پذیر است.

 

به گزارش اقتصادرسا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، بنابر ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی‌اکبر ایرانشاهی رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس بند ۵ هشتصد و شصت و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ به مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ابلاغ کرد. متن ابلاغیه بدین شرح است:

انعقاد قرارداد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با سایر اشخاص به منظور خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت و پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع قرارداد به عنوان هزینه بازارگردانی امکان‌پذیر است.

بنابراین مقتضی است؛ مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی به شرح زیر اصلاح شود:

الف- افزودن یک بند به شرح زیر به ماده ۴۳ اساسنامه (هزینه‌های صندوق)
«پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی»

ب- افزودن یک بند به شرح زیر به بخش ۳۹ امیدنامه(هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق) :
عنوان هزینه     شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت     هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته


صندوق‌های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در صورت تمایل می‌توانند مجمع تغییر اساسنامه و امیدنامه خود را مطابق مقررات برگزار و صورت جلسات مربوطه را جهت دریافت تاییدیه به این سازمان ارسال کنند.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top